ความคืบหน้าการฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศไทย

อัพเดทเมื่อ
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000เม.ย.ก.ค.ต.ค.
ตั้งแต่เริ่มฉีด16 ต.ค.อัตราเร็ว 14 วัน
จำนวนวัคซีนที่ฉีด64,958,1831,079,806
+15%
ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม37,312,855
ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม25,766,345

ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ

ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
ทุกช่วงอายุ
56%
39%
อายุ 18-40 ปี
73%
50%
อายุ 40-60 ปี
67%
49%
อายุ 60-80 ปี
64%
51%
อายุมากกว่า 80 ปี
34%
25%

เรากำลังฉีดวัคซีนฉีดได้เร็วแค่ไหน ?

เมื่อไรจะฉีดวัคซีนครบ ?

1 ธ.ค.20 ล้านโดส40 ล้านโดส60 ล้านโดส80 ล้านโดส100 ล้านโดส120 ล้านโดสมี.ค. 21เม.ย. 21พ.ค. 21มิ.ย. 21ก.ค. 21ส.ค. 21ก.ย. 21ต.ค. 21พ.ย. 21ธ.ค. 21ม.ค. 22

ด้วยความเร็วการฉีดวัคซีนเฉลี่ย 7 วัน จะฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดสในอีก เดือน


แผนที่สถานการณ์วัคซีน

ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส
20%
41%
62%
83%
104%
ที่มาข้อมูล: รายงานการฉีดวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (อัพเดทล่าสุดเมื่อ 15 ตุลาคม 2021), สถิติประชากรศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, รายงานประชากรแฝง สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุ

ตัวเลขแสดงร้อยละจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มต่อกลุ่มประชากร

จังหวัดประชากรได้รับวัคซีนเข็มแรกผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็มแรก

จำนวนวัคซีนที่ฉีดแยกตามผู้ผลิต

เส้นแสดงจำนวนค่าเฉลี่ย 7 วันของวัคซีนยี่ห้อต่าง ๆ ที่ฉีดทั่วประเทศ

AstraZenecaSinovacSinopharmPfizer100,000200,000300,000เม.ย.ก.ค.ต.ค.
จังหวัดจำนวนวัคซีนที่ฉีดAstraZenecaSinovacPfizerSinopharmJ&Jสัดส่วน
ทั้งประเทศ64,959,53229,144,38921,941,2603,176,79010,687,4006,710

การจัดสรรวัคซีนตามการระบาดในพื้นที่

ข้อมูลการจัดสรรวัคซีน โดยความเข้มของสีบอกสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ ขนาดบอกจำนวนวัคซีนที่ได้รับ และตำแหน่งบอกความครอบคลุมวัคซีนต่อประชากรในจังหวัด

จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง 14 วันต่อประชากร 100,000 คน
10
30
50
100
250
1,000
ร้อยละวัคซีนต่อประชากร
ตารางแสดงข้อมูลการจัดสรรวัคซีนในแต่ละจังหวัดและร้อยละวัคซีนที่ใช้ไป

ข้อมูลการจัดส่งวัคซีนและวัคซีนคงเหลือมีรายงานเฉพาะข้อมูลวัคซีนหลักของรัฐบาล (Sinovac, AstraZeneca และ Pfizer) ยังไม่รวมวัคซีนทางเลือกจากผู้ผลิตอื่น

จังหวัดจำนวนวัคซีนที่ได้รับจำนวนวัคซีนที่ฉีดแล้วใช้ไปร้อยละได้วัคซีนอย่างน้อย 1 โดสได้วัคซีนครบ
ทั้งประเทศ40,188,42454,262,439135%
56.4%
38.9%