สถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศไทย


ผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน

ผู้ป่วยใหม่รายวันค่าเฉลี่ย 7 วันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.
รักษาตัวในโรงพยาบาล
เสียชีวิต
ตั้งแต่เริ่มระบาด16 ต.ค.แนวโน้ม 14 วัน
ผู้ติดเชื้อ1,772,83810,648
-5%
รักษาตัวในโรงพยาบาล107,378
-6%
เสียชีวิต18,20582
-25%

เราตรวจเชื้อเพียงพอหรือยัง ?

มหาวิทยาลัย John Hopkins แนะนำว่าการตรวจเชื้อที่เพียงพอควรมีค่าร้อยละการเจอผลเป็นบวกต่อตัวอย่าง (Positive Rate) ไม่เกิน 5%

ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.

ที่มาข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตัวเลขการตรวจรายวันหมายถึงจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ RT-PCR จากห้องปฏิบัติการของรัฐบาลและเอกชน ข้อมูลอัพเดทรายสัปดาห์

สัปดาห์ล่าสุด
9 ต.ค. - 16 ต.ค.
แนวโน้ม 14 วัน
การตรวจเชื้อNaN
+5%
Positive RateNaN%

ความคืบหน้าการฉีดวัคซีน

ติดตามการฉีดวัคซีน

เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับรายงานยังมีความไม่สมบูรณ์ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนของตัวเลขจำนวนผู้ป่วยรายจังหวัด ท่านสามารถช่วยรายงานปัญหาหรือส่งข้อเสนอแนะได้ทาง Github

แผนที่การระบาด

จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง 14 วัน ต่อประชากร 100,000 คน
10
30
50
100
250
1000+
ข้อมูลไม่พอ
ที่มาข้อมูล: รายงาน COVID-19 ประจำวัน ข้อมูลประจำประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สถิติประชากรศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (อัพเดทล่าสุดเมื่อ 10 ตุลาคม 2021)

สถานการณ์รายจังหวัด

จังหวัดผู้ติดเชื้อในรอบ 14 วันต่อประชากร 100,000 คนเส้นแนวโน้ม 14 วันผู้เสียขีวิตในรอบ 14 วันต่อประชากร 100,000 คนฉีดวัคซีนครบแล้ว